Αναλαμβάνουμε για εσάς τον Ενεργειακό Έλεγχο και την Επιθεώρηση των εγκαταστάσεών σας

Ενεργειακοί Έλεγχοι-Επιθεωρήσεις-Πιστοποιήσεις

Απαίτηση για Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου έχει οριστεί το τέλος του 2018

Τί είναι ο Ενεργειακός Έλεγχος;

Σύμφωνα με τον Ν4342/2015, ο οποίος κωδικοποιήθηκε πιο πρόσφατα από το Ν4547/2018, Ενεργειακός Έλεγχος είναι η διαδικασία η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση, προκειμένου να αποκτηθεί επαρκής γνώση για το σύνολο των χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου ή ομάδας κτιρίων της. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

Ποιές επιχειρήσεις είναι υπόχρεες σε Ενεργειακό Έλεγχο;

Επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπόχρεες να υποβληθούν σε Ενεργειακό Έλεγχο είναι οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες, όπως ορίζεται στον τίτλο 1 του Παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ είναι όλες οι επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα που:

  • Απασχολούν περισσότερες από 250 εργαζομένους προσωπικό ή
  • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

*Ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνονται από τις τελευταίες διαθέσιμες/δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ, υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, από ενεργειακούς ελεγκτές εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου και στη συνέχεια να υποβάλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Εναλλακτικά, οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν να εξαιρεθούν από τη διαδικασία διένεργειας Ενεργειακού Ελέγχου, εάν πιστοποιηθούν σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 50001 (Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης) ή το ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), που περιλαμβάνει τον ενεργειακό έλεγχο.

Η απαίτηση για Ενεργειακό Έλεγχο των υποχρέων είναι το τέλος του 2018.