Προτείνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για Βελτιστοποίηση της Ενεργειακής σας απόδοσης

Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ)

Διαδικασία για την υλοποίηση των Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας:

  • Η διαδικασία που ακολουθείται ορίζει μία αρχική συνάντηση, κατά την οποία υλοποιείται ο προκαταρκτικός έλεγχος και φτάνουμε σε συμφωνία για τη διαδικασία του ελέγχου.
  • Στη συνέχεια, ακολουθεί η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων: λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού, αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια και λοιπά στοιχεία.
  • Απαιτούμενη είναι η αυτοψία των εγκαταστάσεων και η μελέτη αυτών, προκειμένου να πραγματοπoιηθεί η διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων και να αξιολογηθούν οι προτάσεις.

Τα οφέλη στην ενεργειακή απόδοση της επιχείρησης

Χρήση ΙοΤ πλατφόρμας

Η διαδικασία της ενεργειακής παρακολούθησης πραγματοποιείται με τη χρήση IοΤ πλατφόρμας, αφού η CORDIA υποστηρίζει τις καινοτόμες διαδικασίες και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Έτσι, οι Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και αυτοί σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις και τα δεδομένα των εγκαταστάσεών τους.