Οι Αξίες μας

Αρχές και Αξίες

Οι Αρχές της CORDIA αποτελούν το σημείο αναφοράς για την εταιρεία, αφού δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις δραστηριότητές της. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της CORDIA είναι οι ακόλουθες:

Η δραστηριότητα της CORDIA διαμορφώνεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την υποστήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προσφέροντας ενεργειακά αποδοτικές λύσεις σε ιδιώτες, τοπικές αυτοδιοικήσεις, επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

  • Αποτελούμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τους Πελάτες μας, βασιζόμενοι στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό
  • Έχουμε ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία πόλεων του μέλλοντος, με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων και προτάσεων
  • Έχουμε παρουσία σε όλη τη χώρα, ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση στις υπηρεσίες μας
  • Εφαρμόζουμε καινοτόμες λύσεις στις υπηρεσίες μας
  • Διαβεβαιώνουμε την επιχειρησιακή αριστεία σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας
  • Στηριζόμαστε στην ομαδικότητα και επικροτούμε τη συμμετοχή και την έκφραση απόψεων